پیغام رئس جمهور امریکا به مردم ایران ِ28/12/2009

امریکا به همراه جامعه بین المللی شدیداسرکوب غیر عادلانه و وحشیانه مردم بی گناه ایران را محکوم میکند. این سرکوب ها باعث زندانی و مجروح شدن و حتی کشتن مردم شده است. در ماهای اخیر مردم ایران فقط در جستجوی حقوق انسانی خود بوده اند و هر بار با بی رحمی و با مشت اهنین دولت روبرو شده اند، حتی در روزهای سوکواری و مذهبی. و هر بار که این سرکوبها اتفاق افتاده است مردم دنیا به شجاعت و تمایل مردم ایران با احترام نگاه میکنند که این نشاندهنده قسمتی از تاریخ باستانی ایران است. این اتفاقات در ایران ارتباتی به امریکا و سایر کشورهای دیکر ندارد. بلکه ارتباط مستقیم به مردم دارد که در جستجوی ازادی و عدالت و زندگی بهتر برای خود هستند. با حکومت ترس و وحشت دولت ایران نمی تواند جلوی ارزوهای مردم ایران را مسدود نماید. همانطور که در اسلو اشاره کردم، اشکارست که دولتها از مردم خود بیشتر از دولتهای قدرتمند میترسند. دولت امریکا همراه تمام کشورهای ازاد، پشتیبان مردم ایران هستند، که فقط در جستجوی حقوق انسانی خودشان می باشند. ما میخواهیم که دولت ایران به قوانین بین المللی و حقوق انسانی مردم ایران احترام بگذارد. ما میخواهیم افرادیکه با بی عدالتی زندانی شده اند فورا ازاد شوند و همچنین اتفاقاتیکه روزانه در ایران در جریان است دنبال کرده و میدانم که تاریخ پشتیبان عدالت است.

This translation may be distributed freely with a reference to Iran News Now.

Thanks to two very special Iranians for providing the translation.

Click here to read President Barack Obama’s speech in English and watch the video of his speech.